Правосилност на Пресудата на Управниот Суд во корист на Еуромакс Ресоурцес

од  |  0 коментари

Еуромакс Ресоурцес денеска објави дека со одлуките на двата управни суда во Република Северна Македонија се уважи тужбеното барање и се поништи Решението на Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Подолу е даден дел од нивното соопштение:

Со судската пресуда во врска со нашата тужба против оспореното решение на Државната комисија се утврдува повреда на правилата на постапката, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право. Имајќи го предвид „начелото на сервисна ориентација кон странките“, првостепениот управен орган – Министерство за економија, требал да ја сочека одлуката на Владата по Барањето на Еуромакс Ресурцес за спојување на концесиите Иловица 6 и Иловица 11 поднесено уште на 29 Јануари 2016 година и дури потоа да одлучува за Барањето за издавање дозвола за експлоатација на минерална суровина.
Tim Morgan – Wynne, Извршен Претседавач на Бордот на Директори: „Одлуката на Вишиот Управен Суд и правосилноста на Пресудата на Управниот Суд на Република Северна Македонија создаваат нова правна извесност за иднината на Проектот „Иловица – Штука“. Сега очекуваме во конструктивна и ефикасна соработка со Владата и сите релевантни институции да го обновиме и забрзаме процесот за обезбедување на сите потребни одобренија и лиценци. Така, во најкраток можен рок, ќе може да почнеме со реализација на нашата капитална инвестиција“.
Nicolas Treand, Претседател и Извршен Директор: „Во ек на негативните економски последици предизвикани од пролонгираната борба со пандемијата COVID 19, нашата инвестиција од над 400 милиони евра, креирањето потреба од околу 600 директни и околу 2700 индиректни работни позиции кај локалните деловни партнери, несомнено ќе понудат и обезбедат огромни можности за брза ревитализација и прогрес на економијата на локално и на национално ниво. Нашиот Проект значително ќе влијае за намалување на трендот на економска миграција. Со одговорно и професионално оперирање ќе успееме да привлечеме многу од веќе иселените да се вратат во својата земја, на своите имоти и кај своите фамилии. Економско-финансиските параметри сугерираат дека рударскиот комплекс „Иловица – Штука“ брзо ќе се квалификува во првите ТОП 3 извозни компании на Република Северна Македонија“.

Компанија регистрирана во Македонија, Еуромакс Ресоурцес ДОО Скопје и Проектот „Иловица – Штука“ се во 100% сопственост на Еуромакс Ресоурцес Лимитед, канадско друштво, регистрирано во Ванкувер, Канада, кое е јавно листирано на Берзата за Хартии од вредност во Торонто. Еуромакс Ресоурцес Лимитед има диверзифицирана меѓународна акционерска структура, со потекло на капиталот од различни земји, од Канада, од Соединетите Американски Држави, од Англија, од Швајцарија и од земји членки на Европската Унија. Акционерите на Еуромакс Ресоурцес го искажале интересот да инвестираат во Компанијата со цел да се овозможи развој на проект од светска класа во Република Северна Македонија, кој што треба да работи согласно највисоките стандарди за безбедност и заштита на животната средина со користење на најдобрите расположливи технологии.