Интервју со Сашо Даневски за проектот Coopsports – Gr8ness of Sports.

од  |  0 коментари

На почетокот, може ли да ни кажете нешто повеќе за Кондиционен Тренер?

Сашо Даневски: Со задоволство. Кондиционен Тренер, основан во 2009 година, е посветен на развој и унапредување на спортските и рекреативни активности не само за членовите на клубот, туку и за граѓаните на Скопје и широката заедница. Нашиот фокус е на подобрување на квалитетот на живот преку спортот и рекреацијата, со цел да се подобрат физичкото и менталното здравје на сите учесници.
Нашата организација се залага за промоција на активен и здрав начин на живот, создавајќи програми кои се достапни за сите возрасни групи. Ова вклучува специјализирани програми за деца и млади, со намера да се воспостават здрави навики од рана возраст. Ние исто така работиме на инклузијата на лица со посебни потреби, обезбедувајќи дека сите имаат еднаков пристап до спортски и рекреативни активности.
Во рамките на нашата мисија, Кондиционен Тренер исто така се фокусира на создавање на партнерства со локални и национални институции за да се зголеми достапноста и квалитетот на спортските програми. Ние активно учествуваме во локалната заедница преку организација на настани, работилници и кампањи за подигање на свеста за важноста на физичката активност. Нашата цел е да создадеме позитивна и поддржувачка средина каде сите луѓе можат да уживаат во благодетите од спортот и да се чувствуваат дел од заедницата.

Ве молам кажете ни повеќе проектот Coopsports.

Проектот Coopsports – Gr8ness of Sports, поддржан од ЕУ преку Civil Resilience Mechanism, е значаен начин на кој се поттикнува активното учество во спортот и физичката активност во Македонија. Неговата централна цел е да се подигне свеста за клучната улога на спортот во развојот на човечкиот капитал, со посебен акцент на младите и децата.
Проектот претставува дел од поголема иницијатива која цели да ги поддржи 49 граѓански организации низ земјата, со фокус на оние кои работат на подобрување на здравјето и благосостојбата на граѓаните преку спортот и физичката активност. Coopsports – Gr8ness of Sports се залага за создавање на повеќе можности за спортски и рекреативни активности, кои се од суштинско значење за физичкото и менталното здравје, особено во раните години на развој.
Еден од клучните аспекти на овој проект е да се охрабрат децата и младите да бидат активни, да развијат здрави навики и да го препознаат спортот не само како средство за физичка активност, туку и како платформа за учење на вредности како што се тимска работа, почит и дисциплина. Проектот исто така има за цел да ги истакне позитивните ефекти на спортот врз социјализацијата, самодовербата и менталното здравје, особено кај младите кои се соочуваат со различни предизвици во животот. Преку различни активности и настани, проектот овозможува платформа каде што децата и младите можат да се развиваат, да учат и да растат во позитивна и поддржувачка средина.

Кои се главните цели на овој проект?

Целите на проектот Coopsports – Gr8ness of Sports се многуобјасни и се однесуваат на повеќе аспекти. Прво, тие вклучуваат зголемување на свеста кај јавноста за важноста на спортот и физичката активност во секојдневниот живот. Оваа цел е особено важна за промоција на здрав начин на живот меѓу сите возрасни групи, со особен акцент на младите и децата. Второ, проектот се фокусира на промоција на спортот како средство за градење на соработка и тимска работа, што може да придонесе кон подобрување на социјалната кохезија и меѓусебно разбирање меѓу различни групи во општеството. Тимската работа е клучна вештина која се учи преку спортот и може да има широко влијание врз различни аспекти од животот. Трето, се работи на создавање на екосистем кој ќе овозможи поголема инклузија преку спортот. Ова значи дека проектот се стреми кон тоа секој, без оглед на неговите физички способности, економска позадина или социјален статус, да има пристап и можност да учествува во спортски и рекреативни активности. Таквата инклузија не само што ја подобрува физичката кондиција, туку и ја зголемува социјализацијата и интеракцијата меѓу луѓето, што дополнително придонесува за заедничката добросостојба и општествената хармонија.

Можете ли да ни кажете нешто за досегашните активности на проектот?

Досегашните активности на проектот Coopsports – Gr8ness of Sports беа разновидни и целосно посветени на промоцијата и валоризацијата на спортот и физичката активност во заедницата. Покрај првичната конференција во Хотел Парк, каде што се дискутираше за значењето на спортот во развојот на младите, ние организиравме и други значајни настани. Вториот настан, одржан во ООУ Никола Карев во Крушево, беше насочен кон градење на доверба, тимска работа и соработка меѓу учениците од основните училишта. Овој настан вклучуваше различни тимски активности и игри кои беа дизајнирани да ги поттикнат децата да соработуваат и да работат заедно, истовремено развивајќи физички вештини и социјални компетенции.
Последниот настан, одржан во нашите простории, беше фокусиран на ангажманот на децата и нивните родители во активности поврзани со спортот. Овој настан вклучуваше интерактивни работилници и спортски игри, кои им овозможија на родителите и на децата заедно да учествуваат и да уживаат во забавни и едукативни активности. Целта беше да се поттикне заедничката учест и да се покаже дека спортот е одличен начин за зајакнување на семејните врски и за промоција на здравиот начин на живот меѓу семејствата. Сите овие настани и активности беа дизајнирани не само за да ги поттикнат учесниците да бидат физички активни, туку и да ги научат на важноста на спортот и физичката активност за нивното физичко и ментално здравје, како и за нивниот социјален и емотивен развој. Преку овие активности, проектот Coopsports – Gr8ness of Sports успешно ги исполни своите цели за зголемување на свеста и создавање позитивни промени во заедницата.

Какви резултати постигнавте со овие активности?

Преку нашите активности во рамките на проектот Coopsports – Gr8ness of Sports, постигнавме значајни резултати кои вклучуваат значително зголемување на свеста и интересот за спортот меѓу децата и младите. Посебно важно е да се напомене дека овие активности имаа позитивен ефект на физичкото и менталното здравје на учесниците. Ова е особено значајно кај децата со посебни потреби, за кои спортот се покажа како моќно средство за социјализација и развој на нови вештини.
Преку различните настани и работилници, ние бевме во можност да создадеме позитивна атмосфера за учење и раст, каде што децата и младите можеа активно да учествуваат и да се развиваат. Ова вклучуваше не само физичка активност, туку и елементи на тимска работа, самодоверба и меѓусебна поддршка. Резултатите од овие активности покажаа дека спортот може значително да придонесе кон целокупното благосостојба на младите, особено во поглед на нивниот социјален и емотивен развој.

Освен тоа, нашите активности исто така придонесоа кон зближувањето на заедницата. Ние видовме дека спортските настани и работилниците стануваат места каде што родителите и децата можат заеднички да учествуваат и да создаваат заеднички спомени. Ова не само што ја подобри семејната динамика, туку и го зголеми општествениот интерес за спортот како средство за здрав и активен начин на живот.
Како краен резултат, Coopsports – Gr8ness of Sports проектот успешно ги постигна своите цели за зголемување на свеста и промоција на спортот како значаен елемент во развојот на младите и во создавањето на позитивни промени во заедницата.

Што планирате да правите по завршувањето на проектот?

Нашата цел е да продолжиме со развојот на програмите и партнерствата започнати преку Coopsports. Планираме да ги прошириме нашите активности и да воспоставиме нови соработки кои ќе ни овозможат да имаме уште поголемо влијание на заедницата.