Зголемена свест за важноста на спортот и физичката активност преку проектот Coopsports

од  |  0 коментари

Проектот “Coopsports – Gr8ness of Sports” е пионерска иницијатива на Кондиционен Тренер, која го цели зголемувањето на свеста за важноста на спортот и физичката активност за развојот на човечкиот капитал, со фокус на децата, младите и лицата со посебни потреби. Проектот е дел од големата поддршка на ЕУ за унапредување на условите за граѓанските организации.

Со своето основање во 2009 година, Кондиционен Тренер се посвети на развој и унапредување на спортските и рекреативните активности во Скопје и пошироко. Клубот активно работи на создавање услови за спорт и рекреација за различни возрастни групи, истовремено поттикнувајќи пријателски и кооперативни односи со други клубови на локално и меѓународно ниво.

Проектот “Gr8ness of Sport” се фокусира на три клучни настани, кои се одржаа до февруари 2024 година. Првиот настан, одржан како конференција во Хотел Парк на 02.10.2023, имаше за цел да го истакне значењето на спортот во развојот на децата и младите. На конференцијата зборуваа реномирани експерти како Werner Helsen и Goran Nikovski, кои ги разгледаа предностите и предизвиците на инвестирањето во физичките активности.

Вториот настан, организиран во декември 2023 година во ООУ Никола Карев во Крушево, беше фокусиран на градење доверба, тимска работа и соработка меѓу децата од основните училишта. Учениците учествуваа во спортски игри и активности кои ги поттикнуваа на физичка активност и тимска работа.

Третиот настан, одржан во просториите на Кондиционен Тренер, беше посветен на деца и нивните родители, како и на возрасни кои се занимаваат со спорт. Овој настан ги истакна основните аспекти на физичките активности и нивното влијание на здравјето и психофизичкиот развој.

Акцијата “Gr8ness of Sport” не само што ја зголеми свеста за важноста на сп ортот и физичката активност, туку и активно ги вклучи учесниците во спортски активности, поттикнувајќи ги на здрав и активен животен стил.

Преку своите активности, Кондиционен Тренер демонстрираше дека спортот е моќно средство за подобрување на социјалната инклузија, здравјето и образованието. Ова се особено важни аспекти во развојот на младите, каде спортот придонесува кон подобрување на концентрацијата, учењето и академските перформанси. Покрај тоа, учеството во спортот овозможува создавање на силни мрежи меѓу луѓето, групите и организациите, што е клучно за социјалната кохезија и инклузија, особено за лицата со попречености.

Во рамките на проектот, посебно внимание беше посветено на социјалното претприемништво, каде учеството во спортот придонесува кон развојот на социјалните претпријатија во земјата. Ова дополнително поттикнува економскиот развој и создавање работни места, поттикнувајќи ја конкурентноста и продуктивноста на работната сила.

Со својата посветеност кон спортот и физичката активност, Кондиционен Тренер и проектот “Gr8ness of Sport” успеа да создаде значајна промена во општеството, поддржувајќи здрав, активен и инклузивен начин на живот. Овој проект е пример за одлично искористена можност за унапредување на локалната заедница преку спортот, придонесувајќи кон општиот развој и напредок на нацијата.